Conselleria de Política Territorial,
Obres Publiques i Mobilitat

Xarxa d'Itineraris No Motoritzats (XINM)

La Generalitat ha previst la conformació al llarg de tot el territori de la Comunitat Valenciana d´itineraris interurbans especificament adaptats al trànsit ciclovianants.  Per açò, en juny de 2019 es va a presentar la Xarxa d´itineraris No Motoritzats de la CV, amb una llargària total de 1.850 km, dels quals 1.017 ja es troben completament operatius.
Els principals objectius de la XINM són:

  • Promoure l’ús dels mitjans de transport sostenibles tant en els desplaçaments quotidians, com en els de mitjana i llarga distància.
  • Crear una xarxa bàsica d’itineraris no motoritzats de tipus interurbà harmonitzant i millorant les iniciatives existents i promovent el desenvolupament de les infraestructures necessàries per a completar-la i dotar-la de total funcionalitat.
  • Coordinar la xarxa ciclovianants amb les xarxes de servei de transport públic col·lectiu afavorint la intermodalitat i fomentant el seu ús.
  • Propiciar la coordinació entre administracions públiques en el foment d’aquest tipus d’itineraris estimulant el desenvolupament de propostes en l’àmbit de la mobilitat sostenible.
  • Posar a la disposició de l’usuari una xarxa completa, segura i còmoda que constituisca una autèntica alternativa  a la mobilitat en automòbil.

El catàleg digital de la XINM ha sigut inclòs al Visor cartogàfic GVA i pot descarregarse per al seu ús en els aplicatius més freqüents de recolzament de la navegació.

A la XINM s´integren els trams idonis per aquesta mobilitat, encara que la seua titularitat corresponga a distintes administracions.

Més info ací