Conselleria de Política Territorial,
Obres Publiques i Mobilitat

Pla d’ajudes

Ajudes per a la compra/electrificació de bicicletes urbanes, i per a l’adquisició de vehicles de mobilitat personal elèctrics.

La Generalitat ha establert ajudes destinades a subvencionar l’adquisició de bicicletes urbanes, bé siguen convencionals o elèctriques, i vehicles de mobilitat personal (VMP), elèctrics, així com per a l’electrificació de bicicletes.

Preguntes freqüents

Qui pot sol·licitar l'ajuda?

L’ajuda la poden sol·licitar les persones residents en la CV. Es podrà sol·licitar una ajuda per persona física.

Quins requisits s'han de complir per a poder sol·licitar l'ajuda?

L’únic requisit és ser persona física, resident en la CV

Quan es podrà sol·licitar l'ajuda?

L’ajuda es pot sol·licitar des del 22 de juny fins al 10 de novembre.

Com se sol·licita l'ajuda?

La persona que desitge adquirir un vehicle/kit d’electrificació haurà d’acudir a un comerç o botiga adherit a la convocatòria. El llistat de comerços i botigues adherits es pot trobar a la web de les ajudes. http://politicaterritorial.gva.es/va/web/vias-ciclopeatonales/ajudes-per-a-la-compra-de-bicicletes

El comerç o botiga es qui ha de presentar la sol·licitud d’ajuda en nom de la persona interessada, i una vegada concedida, formalitzarà la venda i procedirà a descomptar el seu import del preu de venda.

Posteriorment, la Administració reemborsarà l´ajuda al comerç o botiga que va tramitar l’ajuda.

Com poden les botigues adherir-se a aquesta línia d'ajudes?

Els comerços i botigues han de sol·licitar la seua adhesió telemàticament.

Quines condicions han de complir els comerços i botigues per a poder adherir-se a aquesta línia d'ajudes?

Tindre un establiment físic a la CV.

Ser un establiment autoritzat per a la venda de bicicletes elèctriques, convencionals, kits d’electrificació i/o VMP elèctrics.

Disposar de servei post-venda i d’un sistema per a la gestió de bateries usades d’almenys dos anys des de la venda.

Quan poden els comerços i botigues sol·licitar adherir-se a aquesta línia d'ajudes?

Les sol·licituds d’adhesió es presentaran des del 15 de juny fins l’1 de novembre.

Com es realitzen els tràmits?

Les persones compradores no necessiten realitzar cap tràmit amb l’Administració; la seua relació serà exclusivament amb el comerç adherit on adquirisquen el seu vehicle/kit d’electrificació.

Els comerços adherits presentaran els seus tràmits electrònicament en la pàgina web d’aquesta conselleria.

Qui presenta la sol·licitud d'ajuda?

El comerç o entitat adherida serà qui inicie el tràmit de sol·licitud d’ajuda actuant com a intermediari entre la persona sol·licitant de l’ajuda (comprador) i la Conselleria.

Les botigues i comerços no podran presentar sol·licituds d’ajuda fins que s’haja acceptat la seua sol·licitud d’adhesió.

Quin és l'import de l'ajuda?

Per a l’adquisició de bicicletes elèctriques: 250 €. El preu de la bicicleta no podrà ser superior a 1400 €, IVA inclòs.

Per a l’adquisició de bicicletes convencionals (no elèctriques): 75€, o 150 euros en el cas de bicicletes amb element de càrrega per a transport infantil (bicicleta familiar). El preu de la bicicleta no podrà ser superior a 500 €, IVA inclòs, o 700 euros en el cas de bicicletes familiars amb element de càrrega per a transport infantil.

Kits d’electrificació de bicicleta: 200 €. El preu del kit d’electrificació no podrà ser superior a 600 €, instal·lació i IVA inclosos.

VMP elèctrics: 75 €. El preu del VMP no podrà ser superior a 450 €, IVA inclòs.

Tramitació de sol·licituds

1. Sol·licitud d’adhesió a comerços

AVÍS:
— En l’apartat A. de l’Imprés de Sol·licitud d’Adhesió emplene les dades amb el nom i direcció del comerç.

Sempre s’ha d’aportar l’acreditació del poder de representació del signant de la sol·licitud:
– Si el representant legal no és l’amo de la botiga: Ha d’aportar còpia del poder de representació del signant de la sol·licitud.
– Si el representant és l’amo de l’empresa: Ha d’aportar document equivalent segons les prescripcions legals: Escriptures del comerç en les quals apareguen les dades o DNI + pague d’autònoms.

— Prèviament a emplenar els impresos a adjuntar, decarregue’ls i guarde’ls.

Més info ací

2. Sol·licitud d’ajuda a la compra

AVÍS:
— En l’apartat B) del formulari telemàtic (“Dades de la persona o entitat interessada”) introduïsca les dades del COMPRADOR
Més info ací

— Esmena/aportació documental en cas que se li requerisca
Més info ací

3. Justificació per a l’abonament de l’ajuda

— Esmena/aportació documental en cas que se li requerisca
Més info ací

4. Llistat de comerços i botigues adherides

5. Bases reguladores i convocatòria d’ajudes a la compra de bicicletes i VMP

ORDRE 5/2020, de 8 de juny, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s’aproven les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’adquisició o electrificació de bicicletes urbanes i vehicles elèctrics de mobilitat personal.
Orden Bases Reguladoras

RESOLUCIÓ d’11 de juny de 2020, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual es convoquen ajudes per a l’adquisició/electrificació de bicicletes urbanes i vehicles elèctrics de mobilitat personal.
convocatoria de ayudas