Conselleria de Política Territorial,
Obres Publiques i Mobilitat

Estratègia Valenciana Post Covid-19

La Generalitat ha formulat una estratègia per tal de garantir una mobilitat sostenible, inclusiva i segura, adaptada al nou paradigme de la mobilitat sorgit com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19, sense abandonar la lluita contra el canvi climàtic i la màxima preservació i respect al medi ambient.

La estratègia s´articula al voltan de 9 eixos, dins els quals l´ús de la bicicleta  adquereix la major importància:

Eixos

E.1

GARANTIR LA SEGURETAT EN L’ÚS DE LA XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC

E.2

APOSTAR PER LA BICICLETA COM A GARANTIA DE SOSTENIBILITAT DE LES PAUTES DE MOBILITAT

E.3

MILLORAR L’EFICIÈNCIA I ASSEGURAR EL NIVELL SERVEI DE LA XARXA INTERURBANA D’AUTOBUSOS

E.4

MANTINDRE LA CAPACITAT DE TRANSPORT DEL SERVEI URBANO

E.5

ORGANITZAR L’ESPAI PÚBLIC PER A FACILITAR LA DISTÀNCIA SOCIAL

E.6

REDUIR LA DEMANDA DE TRANSPORT EN LES HORES PUNTA I RACIONALITZAR L’ÚS DEL VEHICLE PRIVAT

E.7

AGILITAR LA GESTIÓ DE LA MOBILITAT EN LES ADMINISTRACIONS I MILLORAR ELS SISTEMES D’INFORMACIÓ

E.8

COMUNICAR LES MESURES A LA CIUTADANIA

E.9

ACCELERAR ACTUACIONS DE PLANIFICACIÓ SOSTENIBLE DE LA MOBILITAT

Descàrregues